singleton
 
סינגלטון מקפידה על יישום תהליכי הנדסת תוכנה מלאים בכל הפרוייקטים המבוצעים בחברה.

תהליך פיתוח התוכנה / יישום הפתרון בסינגלטון מורכב משבעה שלבים בשיטת מפל המים
(Waterfall):

   
 

התקנה, מסירה ובדיקות קבלה.

   
 
 
ניתוח הפרוייקט, תמחור וסיכום
בשלב זה יבצע נציג מטעם סינגלטון הערכה של תכולות העבודה בפרוייקט, ביחד עם נציגי הלקוח.
ייבחנו אילוצים שונים הנוגעים לפרוייקט, סביבות עבודה / כלים ותשתיות המוגדרות על-ידי הלקוח, לוחות זמנים המוגדרים על-ידי הלקוח ומשתנים נוספים.
במהלך השלב יבוצע תמחור של הפרוייקט על בסיס המידע שייסקר בתהליך ותוגש תוכנית עבודה ומסמך תיחום (SOW) לאישור הלקוח.
 
 
קבלת מפרט דרישות
בשלב זה יסכמו נציגי הלקוח (בהשתתפות של אנשי סינגלטון אם נדרש) מפרט מדויק ככל הניתן של המערכת / מודול אותו יש לפתח במסגרת הפרוייקט.
במפרט הדרישות יפורטו אילוצים שונים כגון: דרישות מערכת, תשתיות / כלי פיתוח שנבחרו על-ידי הלקוח, דרישות ביצועים ותנאי סף שונים.
 
 
כתיבת מסמכי אפיון / Design
שלב זה כולל ניתוח מעמיק של המערכת בידי צוות הפרוייקט בסינגלטון, וכתיבה של מסמכי אפיון (SRS) ו/או מסמכי Design (SDD). תכולת המסמכים בפרוייקט ורמת הפירוט של כל מסמך נקבעת בתאום מלא עם כל לקוח.
בשלב זה בדרך כלל תוגדר גם תוכנית בדיקות המערכת ובדיקות הקבלה, כנגזרת של מסמכי האפיון.
ניתוח המערכת וכתיבת מסמכי האפיון מתבצעים בשיתוף פעולה עם אנשי הלקוח במספר סבבים עד לאישור סופי של התכנון על ידי הלקוח.
 
 
תהליך פיתוח התוצרים
לאחר אישור תוכנית העבודה ומסמכי הפרוייקט, מבוצעת חלוקת משימות פנימית (WBS) על-ידי מנהל הפרוייקט.
במרבית הפרוייקטים מתוכנן בשלב זה שלד של המערכת שתפותח בכלי UML.
מוגדרות נקודות ביקורת למעקב אחר התקדמות הפרוייקט ועמידה ביעדי הלו"ז.
במהלך פיתוח התוכנה מקפידים על ביצוע בדיקות יחידה לכל רכיב (Unit Test) ועל רמת תיעוד פנימי נאותה בקוד.
בסיום הפרוייקט מבוצעת אינטגרציה בין חלקי הקוד שפותחו למערכת שלמה ובשלב זה מבוצעות בדיקות אינטגרציה.
קוד המקור יישמר בשרתים מאובטחים היטב של סינגלטון או ישירות בשרתי הלקוח באמצעות חיבור VPN. בכל מקרה יישמר גיבוי שבועי באתר הלקוח.
 
 
תהליך בדיקות פנימי
בסיום שלבי הפיתוח נמסרת המערכת לבדיקות.
בדיקות המערכת כוללות הרצה של כל אפשרויות ההפעלה בכל הממשקים השונים, על כל פלטפורמות העבודה האפשריות (מערכות הפעלה / מסדי נתונים וכלים נוספים).
כמו-כן הבדיקות יכללו על-פי הצרכים גם בדיקת המערכת בעומסים גבוהים (Stress test) ובדיקת יציבות המערכת לאורך זמן הפעלה ממושך.
הבאגים שיימצאו בסבבי הבדיקות ידווחו למערכת מעקב פנימית (Bugzilla) ויהיו זמינים לעיון הלקוח.
תהליך הבדיקות אורך מספר סבבים של בדיקות / תיקונים עד לניקוי המערכת מבאגים.
 
 
התקנה, מסירה ובדיקות קבלה
לאחר סיום מוצלח של הבדיקות הפנימיות, תותקן המערכת באתר הלקוח.
במידת האפשר יותקנו באתר שתי סביבות עבודה זהות, אחת לצורך הפצת עדכונים ובדיקות ואחת כסביבה תפעולית (Production).

תהליך מסירת המערכת כולל הדגמה של עמידה במפרט בדיקות הקבלה בידי נציגי סינגלטון, ואספקת פריטי תיעוד.

 
 
ליווי, הטמעה, תמיכה
לאחר מסירת המערכת מתבצע תהליך של העברת ידע / הדרכה לגורמים המתאימים מטעם הלקוח (אנשי פיתוח / IT / משתמשים).

סינגלטון מספקת שירותי תמיכה לאחר אישור הפרוייקט. החברה מספקת על-פי דרישת הלקוח שירותי תחזוקה ותמיכה עם מחויבות לזמני תגובה.